Ugdymas karjerai

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros kompetencijos:

  • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
  • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
  • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
  • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centre ugdymas karjerai yra vykdomas įvairiomis formomis:

  • Ugdymo karjerai pamokos integruotos į mokymosi procesą;
  • Pažintiniai vizitai/ekskursijos į įmones/organizacijas;
  • Susitikimai su įstaigų/organizacijų atstovais, karjeros ir atitinkamų sričių pagal profesiją specialistais;
  • Individualių konsultacijų teikimas.

Pagrindiniai dokumentai:

  • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314
  • Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72)

Ugdymą karjerai veiklą 2020-2021 m .m. koordinuoja

Ingrida Gedminaitė

 biblioteka@jsdrc.lt

Skip to content